Morti candu bolis beni pigamindi
No mi lessis prusu in su mundu a penai
No ti ndi scarèscias arregordadindi
E no fatzas de mancu de mi ndi pigai
De mesu 'ei custa pena bogamindi
O sanamì in totu o lassamì spirai

Lassamì spirai chi mòrgiu cuntentu
Po mi biri aici in custa maladia
Morti pigamindi a su pròpiu momentu
Ti seu spettendi e tui no ses benia
Po sa vida mia - no ci nd'est prus cura
chentza de paura - morti beni crasi
E si promìtiu m'asi - là de no mancai

Là de no mancai faiddu po prexeri
In nisciunu logu morti no ti stentis
Un primu saludu fillus e mulleri
A babbu i a mamma fradis e parentis
A totu is biventis - chi sunt in sa terra
Morti beni inserra - mì in sa sepoltura
O po penai in figura - mi bolis lassai

Mi bolis lassai morti po dispettu
Comenti m'orbescit dònnia mangianu
Su pròpiu mi scurìgada prostau in su lettu
Ita chi torramu che una borta forti e sanu
Cali cristianu - disìgiada a morri
Coment'e una sorri - ti tzèrriu chi bengas
Prus no ti tratengas - lassa su brullai

|| Video e CD audio di Musica Sarda || atrus cantidus || torra a sa primu pagina