Pabillonis: 1 de mayu 2005 - cumbidaus de iRS
Sonendi cun Walter Atzori e Marcu Lai
... e genti gịvuna baddendi

De su mes'e Idas de su 2000
custu jassu internet at tentu
visitadoris