risoluzione schermo: 1024x768.
Poesias de Casteddu: port'e biddanoa de Luiginu Cocco - Poesie di Cagliari: porta di Villanova di Luigino Cocco.
Casteddu es sa cittadi aundi bivu de candu tenia dexi annus. Po cussu no seu di accordiu cun chini si creit ca is Casteddaius si funt iscarescius di essi Sardus. E' berus chi sa sardidadi, e su fueddai su sardu in manera particolari, es prus forti me in is biddas ma arresistidi puru in Casteddu, i es forti meda in sa zona accanta accanta 'e Casteddu (Cuartu, Cuartucciu, Ceraxius, Pauli, Pirri, Elmas, ..). Casteddu, cumenti a totu is cittadis de mari, est un ammasturu de genti meda, chi benidi de logus differentis de sa Sardigna e de continenti puru. Po cussu puru e' normali chi genti meda appada lassau su de chistionai su sardu e chistionidi de prus (o scetti) s'italianu. Deu creu ca, chi s'arrennescidi a fai una cosa beni fatta cun custa lei po sa lingua sarda, in Casteddu puru s'ada podi torrai a chistionai su sardu. Po ammostai cumenti su casteddaiu puru siat sardu, bellu a ddu liggi e bellu a dd'intendi puru, bellu cumenti a is atras arratzas campidanesas e logudoresas de sa lingua sarda, appu 'offiu ponni in custa pagina una de is medas poesias scrittas de unu casteddaiu: Luiginu Cocco. Luiginu Cocco e'istetiu po cinquant'annus su chi bendiat is giornalis in s'edicola de prazza "Costituzione" e, imparis cun cust'attividadi, ddi praxiad a scri' poesias appitzus de Casteddu e de is Casteddaius. Deu nd'appu scioberau una chi chistionada de "port'e biddanoa", iad'essi a nai propriu su logu innoi Luiginu Cocco traballada e chi s'agattada in su confini de tres bixinaus de sa Casteddu prus antiga: sa marina, casteddu'e susu, biddanoa. Impari cun sa poesia c'appu postu una fotografia de sa Casteddu beccia, propriu cussa chi narat Luigi Cocco, me innoi si bidi s'edicola e unu de is primus "tram" de sa cittadi andendi facci a prazza "Martiri". Speru, fadendi custa pagina, de ai fattu una cosa gradessia a totu is chi bolinti beni a Casteddu. Chi appu toccau is derettus de cuncunu (po sa fotografia o po sa poesia), scrieimiddu e appa fai illuegus is modificatzionis chi serbint. Chi intendis una ghitarra sonendi ... seu deu.
Questa volta mi e' venuta quest'idea: se non capisci il contenuto della pagina, non offenderti se non metto la traduzione ne del mio scritto ne della bella poesia di Luigi Cocco, cerca piuttosto un amico sardo che possa aiutarti a capire (nella peggiore delle ipotesi puoi cercartelo in rete).


Port''e Biddanoa de Luiginu Cocco

1
Candu nci fiat sa statua struncara,
sa buttega de Lippi e sa Pretura,
tui, port''e Biddanoa, bella figura
faista prus de immoi, mesu spollara.

2
Cuddus izius de is biddas, ch'arribanta
A mengianu po su dibattimentu,
sezius a peis de su monumentu,
a pani, casu e binu si smurzanta.

3
Is fraris Casumarzu, mischineddus,
appostaus po calincunu biaxi,
disigianta de biv'un'ora 'n paxi,
turmentaus de mannus e piccioccheddus.

4
Tui fiasta sa prazzitt''e s'allerghia,
finas a part''e chizzi pren''e genti;
fessit tempus de frius o de callenti
no t'ammanca's'allirga cumpangia.

5
Immoi prim''e is dexi ses dormendi
sola aici sola: ses che 'nu desertu...
Ne cabellottu, ne caffei obertu,
ne duas animas firmas arralendi.

6
E, mancu mali, nc' su potecariu
chi tenit bonu contu de is amigus
e po cudddus chi sunfrint a is arrigus
bogat cariras cand' necessariu.

7
Candu s'arris' cos''e si crepai
po totu 's isciolloriusus chi nanta
de candu, in gioventuri, naviganta
tot'a bellu praxeri po gosai.

8
Cuddu contat su spantu de Giorginu:
prangius de lissa e de anguidd'arrustia
e atara cosa frisca, saboria
chi sol' a nci pensai benit s'affinu,

9
s'aturu, a mesu boxi, fair'intendi
romanzas de "Traviata" e de "Fedora".
Is amigus ddi nanta ch'est ancora
basciottu de istatura, artu cantendi.

10
Su rei de sa perdr''e Monti Urpinu,
cuddu ch'har'affrontau totu is maris,
narat chi torrat su mant' a unu paris
a isconfortu de dogna cittadinu.

11
De cuaddeddus friaus, langius langius
si lamentar'un aturu signori
e narat ch' po curp''e su motori
chi ddi bandanta mali is guarangius.

12
Su potecariu prandir'istrentaxiu,
maccu po cudda bocc''e pedd'e gomma.
Mischinu! Fiar' andau finas a Roma,
ma sa Vittoria dd' arrescia 'n su scraxiu.

13
S'hianta lassau sa statua struncara
po totu custa bella cumpangia,
tui, port''e Biddanoa, trist'e isbuia
a nisciun'ora fiast atturara.

14
De "Abis", "Espis", "Topis", "Millecentu"
immoi ses, a di''ntera, imbarazzara.
Oh, cantu ses istetia sfortunara
a ti nd'essi bogau su Monumentu!

.

|| Furria a domu - Home || Liburu de is visitadoris - Guestbook || Scri - Scrivi || Torra assusu - Torna su ||